Syndeforbud

10. oktober, 2016 av

«… omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag.» Jesus i Luk. 24:47

«Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet …» Peter i Apg. 3:19

«men nå befaler han [Gud] alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om.» Paulus i Apg. 17:30

Evangelieløs evangelisering

Et av de største problemene i dag er at det blir forkynt som om det radikale syndefallet aldri har funnet sted. Adskillelsen fra Gud og døden som kom som en følge av menneskets synd virker å være glemt.

Mange tenker at Gud bare er en kjærlig far som vil ha kontakt med oss og gi oss gode liv. Derfor ser vi folk som «evangeliserer» uten å kalle folk til omvendelse. Dermed «evangeliserer» de uten å forkynne evangeliet.

Det er dessverre mange i kristne miljøer som sier at vi ikke trenger forkynne om synd. En kjent evangelist i Bergen sa at vi ikke trengte å forkynne om synd fordi det ordnet Den Hellige Ånd.

Han (mis)brukte Joh. 16:8 som belegg for den tanken: «Når Den Hellige Ånd kommer, skal Han overbevise verden om synd …»

Å bruke Joh. 16:8 til si at vi ikke trenger forkynne om synd er en grov forvrengning av Guds ord. Skal vi heller ikke forkynne om Jesus siden Ånden vitner om Ham? (Joh. 14:26; 16:14)

Bibelske forbilder

Alle profetene (2. Kong. 17:13), Jesus (Mark. 1:15) og apostlene (Apg. 17:30) forkynte om folkets synd og behov for omvendelse.

Jesus visste hva som bodde i mennesket og forkynte krystallklart om synd og dens konsekvens. I Joh. 7:7 sier Jesus til sine brødre som tilsynelatende var ufrelste på den tiden

«Verden kan ikke hate dere, men den hater Meg, fordi Jeg vitner om den at dens gjerninger er onde.»

Allergisk mot synd

Det å la være å snakke om synd og bare fokusere på det positive er ikke sant og rett. Det kan sammenlignes med en lege som oppdager at en pasient har en selvpåført lidelse men som nekter å fortelle pasienten om sykdommen hans i fare for å lage dårlig stemning.

Så de ubehagelige realitetene blir holdt skjult, og slik hindrer man at folk ser sitt reelle og hastige behov for redning.

Slik er det også med Jesu soningsdød og vår synd. Hvis vi ikke kjenner til vår ubetalelige syndegjeld og Den treenige Guds fryktinngytende hellighet så vil vi heller ikke se behovet for frelse.

Så når folk ikke vil snakke om synd og omvendelse, så vinker de egentlig farvel til korset og sann kristendom. Sann kristendom må snakke om syndefallet, og de alvorlige realitetene det medførte og medfører, fordi uten å snakke om dette så gir Jesu død på korset ingen mening!

Vi trenger å bli overbevist om vår synd og Guds hellighet

Vi må forkynne om hva synd er og om hvem Jahve er fordi dette er to ting vi mennesker ikke forstår.

Ufrelste ser ikke alvoret i sin synd fordi de tenker «Alle andre gjør det» eller “Vi er bare dyr” og de ser sin synd i lys av andre syndere eller løgnaktige verdensbilder og ikke i lys av Guds hellighet. Og Forkynneren 8:11 sier at siden synden ikke straffes med en gang så blir menneskene mer frimodige i sin synd. Derfor er det et behov for å vise mennesker både Guds standard og vårt opprør mot den.

Ved å vise til Guds lov kan ufrelste bli overbevist om sin synd (Rom. 3:20; 7:7), og ved å peke på Guds herlige hellighet og intense hat for synd kan vi se vårt problem. Jesaja så Herren og sa “Ve meg, jeg er fortapt!” fordi for en synder er det:

«… forferdelig å havne i hendene på Den Levende Gud.» Hebr.10:31

Vi må fortelle mennesker om deres synd og at Guds lov har forbudt all synd og at vi derfor er skyldige og helt rettmessig under Guds dom. Bare da kan Guds nåde og kjærlighet skinne frem! Bare da kan vi se at vi trenger tilgivelse, omvendelse og en rettferdighet utenfra!

Hvor stort er det ikke da at Faderen sendte sin eneste perfekte Sønn for å dø for syndere som oss, gi oss sin rettferdighet og gi oss et nytt hjerte!

«Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» 2. Kor. 5:21

Det var synd …

Dette betyr ikke at du alltid skal fortelle ufrelste om deres synd, men når du forkynner evangeliet så må du få frem vårt frelsesbehov, vårt Jesus-behov, på en eller annen måte. Og selv om evangeliet gjerne ikke er det første vi forkynner på skole og på jobb så ønsker vi alltid å føre folk til evangeliet, til Jesus.

Hvorfor skal vi holde tilbake det største og beste som kan skje et menneske? Omvendelse, syndenes tilgivelse, evig liv og fellesskap med Gud gjennom Jesu død og oppstandelse!

Om du ikke er en troende så ber jeg deg om å la deg forsone med din skaper før det er for sent! I Jesu navn kan du få dine synder tilgitt og få fred med Gud! Uten Jesus må du selv ta straffen for dine synder!