Har du gjort større gjerninger enn Jesus?

17. juni, 2015 av

Jeg vil i denne artikkelen gjøre et forsøk på en tolkning av Joh. 14:12. Hvis du mener jeg feiltolker verset så vil jeg gjerne høre andre innspill.

Større gjerninger enn Jesus!

«Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.» Joh. 14:12

Jesus sier at den som tror på Ham skal gjøre de gjerningene Han gjør, og siden Jesus går til sin Far så skal den som tror gjøre større gjerninger enn Ham.

Da disiplene vandret med Jesus sendte Jesus ut noen av dem for å forkynne evangeliet og Han ga dem autoritet til å gjøre mirakler. Vi kan lese om de 12 i Luk. 9:2 og om de 70 i Luk. 10:9,17. Disse gruppene gjorde i stor grad de gjerningene som Jesus gjorde: de forkynte evangeliet (omvendelse, løfter og advarsler) og helbredet folk (Luk. 9:6). Men Jesus sier videre at siden Han går til Faderen skal de troende gjøre større gjerninger enn «disse».

Hva er disse «gjerningene»?

For å forstå det må vi ta en kjapp tur innom gresken. Ordet «gjerninger» kommer fra det greske ordet «ergon» som betyr nettopp «gjerninger», «verk» eller «arbeid».

I enkelte kristne miljøer blir disse versene brukt som at kristne skal gjøre større mirakler enn Jesus. Problemet med det er tofoldig:

1) Hvem har vel gjort flere eller større mirakler enn Jesus?

– Han gikk på vannet (Matt. 14:26f);

– truet vinden til å stilne (Matt. 8:26)

– befalte tusenvis av demoner og de adlød ved første ord (Matt. 8:16, Mark. 5:8f)

– reiste opp flere døde (Joh. 11, Mark. 5:35-42)

– helbredet ører (Mark. 7:32-35), øyner (Joh. 9) og kropper (Mat. 8:3; 9:6)

– helbredet på avstand (Matt. 8:13)

– helbredet flere ganger hele folkemengder (Matt. 4:24; 8:16; 9:35; 12:15; 14:14; 15:30; 19:2; 21:14)

– gjorde vann til vin (Joh. 2:7-9)

– multipliserte mat (Joh. 6:9-11)

Hvor mange kjenner vi som har gjort eller gjør større mirakler enn Jesus? Ingen – sant? Ingen i dag eller i kirkehistorien har en like imponerende CV som Guds Sønn, ikke engang superman!

Noen vil kanskje innvende at Peter gjorde en større gjerning da han kanskje helbredet ved sin skygge (Apg. 5:15), og Paulus da Gud gjorde uvanlig kraftige gjerninger gjennom ham i Efesos (Apg. 19:11f); men dette overgår ikke Jesu helhetlige mirakeltjeneste. Man kan selvfølgelig diskutere hva som er størst av enkeltmirakler: svetteduken til Paulus (Apg. 19:12) eller kanten av kappen til Jesus (Mt. 9:20)? Men jeg tror ikke det er saken her.

Jesus sier at de som tror skal gjøre større gjerninger. Så hvis dette bare henviser til mirakler da finnes det, slik jeg ser det, ingen kristne. Verken i nåtid eller fortid. Da er vi alle fortapt!

2) Det andre problemet med denne tolkningen er at «ergon» ikke betyr «mirakler». Når Johannes snakker om mirakler bruker han et annet og smalere uttrykk «semeion». I Johannesevangeliet er «semeion» brukt som kjennetegn på Jesu identitet som Messias (Joh. 2:18; 3:2; 6:30).

Så «ergon» («gjerninger») er en bredere term som refererer til Jesu lære og gjerninger (inkludert mirakler) – hele Hans tjeneste. Er du med?

Her er noen eksempler der «ergon» er brukt på ulike måter:

«Min mat er å gjøre Hans vilje som sendte Meg, og å fullføre Hans gjerning.» 4:34

«Da sa de til Ham: ‘Hva skal vi gjøre for at vi skal utføre Guds gjerninger?’ Jesus svarte og sa til dem: ‘Dette er Guds gjerning, at dere tror på Ham som Gud har sendt.'» 6:28f

«Verden kan ikke hate dere, men den hater Meg, fordi Jeg vitner om den at dens gjerninger er onde.» 7:7

«… Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.» 8:39

«De gjerninger Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om meg.» 10:32

«Jeg har herliggjort Deg på jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg å gjøre.» 17:4

Så når Jesus sier at den som tror på Ham skal gjøre de gjerninger Han gjør så er dette en måte å uttrykke at de troende vil følge Ham. De vil vandre slik som Han vandret (1. Joh. 2:6). De vil fortsette i Hans fotspor. Vi begynner ikke noe nytt. Vi har ingen ny metode å spre evangeliet på, men vi fortsetter Jesu arbeid. Vi ærer Gud ved å gå i ferdiglagte gjerninger.

Det er meningen med livet vårt!

«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.» Ef. 2:10

Gjerningene refererer ikke til at vi skal gjøre akkurat det samme som Jesus: leve singel som Jesus, dø på et kors som Jesus, helbrede en blindfødt som Jesus, leve i Israel som Jesus – selv om det kan være en del av gjerningene for noen. Gjerningene er å følge Guds vilje ved å høre Hans røst (lese Ordet) og lyde den i Åndens kraft.

Hvordan gjøre større gjerninger?

Disse «større ting» referer da til: bønn og lydighet i Ånden. Dette blir stadfestet av resten av Det nye testamentet og de påfølgende vers i Joh. 14. I vers 13-18 ser vi på hvilken måte vi kan gjøre større gjerninger:

1) Ved å be i Jesu navn slik at Faderen blir herliggjort i Sønnen.

«Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Min Far skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.» v. 13-14

2) Ved å holde Hans bud i kjærlighetens lydighet.

«Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.» v.15

3) Ved at Sønnen ber Faderen sende Ånden som skal bli hos oss og i oss til evig tid og oppdra oss.

«Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.» (v. 16-18)

Åndsdåpen

Jesus sier at grunnen for at vi skal gjøre større gjerninger er at Han skal tilbake til Himmelen til sin Far (v.12). Men det gir ingen mening, vi blir som foreldreløse! Hvordan kan det være til gagn for oss? Ved å se på hva Jesus lærer videre. Punkt tre ovenfor (v. 16-18) er helt essensielt. For vår Herre sier: «Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, Sannhetens Ånd …» (v. 16f)

Det er altså fordi at Faderen vil sende Talsmannen/DHÅ at vi skal (ikke bare «kan») gjøre større gjerninger. Jesus sier også at det er det beste for oss at Han går bort for bare da kan DHÅ komme (16:7f).

Jesus er Han som skulle døpe med Den Hellige Ånd (Joh. 1:33; Mt. 3:11, Mk. 1:8, Lk. 3:16). Og når DHÅ kommer vil Han gjøre det slik at det er som om vi ser Jesus (Joh. 14:19, sammenlign med Moses i Hebr. 11:27), kjenner Jesus (v.20), får Jesus åpenbart (v.21). Ja, Faderen og Sønnen vil ha sin bolig i oss ved DHÅ (v.23).

Så grunnen for at vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus er at DHÅ kommer til de troende (de som holder Hans bud) etter Jesu og Joels profeti (Joel 3:1ff).

Jesus sier:

«‘Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.’ Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.» Joh. 7:37-39

«Men når Talsmannen kommer, Han som Jeg skal sende dere fra Min Far, sannhetens Ånd, som går ut fra Min Far, da skal Han vitne om Meg. Dere skal også vitne, for dere har vært med Meg fra begynnelsen.» Joh. 15:26f

Senere sier Jesus:

«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.» Apg. 2:8

Ved DHÅs kraft er menigheten, Jesu legeme, i stand til å gjøre større gjerninger enn Jesus da Han gikk her på jord.

Fylt av Ånden, eller motløshet?

Man ser gjennom hele Apostelgjerningene at åndsfylde leder til frimodig, klar og kraftfull forkynnelse av Ordet (Apg. 1:8; 2:14ff; 4:8, 31; 9:17; 13:9f, 52; 19:6). Forkynnelse om omvendelse, dom og Jesus som frelser. Forkynnelse som ofte var akkompagnert med tegn og under.

En bønn som uttrykker de første kristnes innstilling finner vi i Apg. 4:29-30:

«Nå, Herre, se til truslene deres og gi Dine tjenere å tale Ditt ord med all frimodighet, idet Du rekker ut Din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved Din Hellige Tjener Jesu navn.»

Men kanskje du tenker: «Jeg er ikke frimodig, jeg gjør ikke store gjerninger, og det er ingen strømmer av levende vann i meg. Har jeg ikke Den Hellige Ånd?»

Alle som tror på Jesus og følger Ham har Ånden (Rom. 8:9). Uten DHÅ er man ikke kristen. Men spørsmålet er kanskje om du drikker av Den Hellige Ånd (1. Kor. 12:13), ved at du fyller deg med Guds åndsinspirerte ord og lever det ut?

«For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd.» 2. Tim. 1:7

Alle som tror er født på ny av DHÅ (Joh. 3:5-6), men så kan man i ulik grad være fylt av DHÅ.

Hva er «større gjerninger»?

Vi får se praksisen av Joh. 14:12 i Apostelgjerningene. Startskuddet for «større gjerninger» går av på pinsedag da Jesus utøste Ånden (Apg. 2:33) over dem som holdt Hans bud. Resultatet er at evangeliet blir forkynt med kraft gjennom, ikke bare én, men mange vitner. Vitner som risikerte livet sitt ved å forkynne åpent om Jesus.

Apostelgjerningene er beskrivelsen av Den Hellige Ånds gjerninger gjennom apostlene og disiplene. Fra aposteltiden til i dag ser vi oppfyllelsen av dette: «… han skal gjøre større gjerninger enn disse for Jeg går til Min Far.»

De «større gjerningene» kan skje ved tegn og mirakler som mange gjennom kirkehistorien kan vitne om. Og de kan skje uten mirakler ved at for eksempel en augustinermunk ved navn Martin Luther tar opp pennen og går til krig mot en frafallen pavekirke. Det som er fellesnevneren ved alle store gjerninger er at Jesus korsfestet er i sentrum – uten det kan man ikke gjøre større gjerninger, men bare ugjerninger.

Be!

Så la oss be uavlatelig, la oss være radikalt lydige og holde alle Jesu bud, la oss rope til Gud om mer og mer av DHÅs kraft og fylde i våre liv – slik at verden kan se at vår frelser lever.

La oss be om at Gud kan reise opp flere som Elija – som viser for hele folket at vår Gud er den levende Gud, og at alle andre guder er død (1. Kong. 18:20ff). La oss be om at Gud reiser opp folk med Davids mot og frimodighet slik at vi med sikkerhet løper mot dagens goliat’er (1. Sam. 17:41ff). La oss be om at Gud vil reise opp mennesker i dag som gjør tegn og under og forkynner i Åndens kraft slik at når NRK og VG kommer for å intervjue så blir det radikale evangeliet (ikke det tullete smiske-evangeliet uten-noe-anstøt og offer som vi ofte hører i dag) proklamert klart og tydelig i kjærlighet til Guds ære.

La oss be om at Gud også i denne tiden vil være oss nådige slik at vi kan gjøre større gjerninger enn Jesus ved Åndens kraft til vår Fars ære.

«Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal jeg gjøre, så Min Far skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.» (Joh. 14:13-14)