Tilber du den treenige Gud?

5. juni, 2015 av

Når takket og priste du sist Den Treenige Gud?

Ufattelig

Guds vesen er over vår fatteevne. Det er ikke så rart at denne evige, allstedsnærværende og allmektige Gud, som holder hvert atom i hele det vide universet oppe, er over vår forstand.

«Med hvem vil dere sammenligne Meg, hvem skulle Jeg være lik? sier Den Hellige.» Jes. 40:25

Det er mange aspekter ved Gud (f.eks. at Han er utenfor tid) som er komplekse og som gjør at vi må strekke vår forstand til det ytterste, og selv da strekker vi ikke til. Vi forstår bare overflaten av sannheten og at det ikke er noen selvmotsigelse i Sannheten. På den andre siden kan vi ikke forstå hvordan alt henger sammen og dybden i det hele.

Læren om Guds natur og vesen får frem at Han er uransakelig, evig, og altfor stor for oss til at vi kan forstå Ham fullt ut med vår forstand. Samtidig får det frem at Han er verdig tilbedelse!

«Mine tanker er høyere enn deres» Jes. 55:9

Dette med Treenigheten er også vanskelig. Derfor er det mange som skygger unna temaet. Vi har lett for å bare hvile i de gamle bekjennelsene og priser Treenigheten med vår munn, men hjertet er kanskje ikke helt med. Vår begrensede forstand må ikke sette en demper på vår tilbedelse av Gud. Vi må heller bruke vår forstand på det Gud har åpenbart i sitt ord og tilbe Treenigheten slik apostlene gjorde! Selv om vi ikke forstår alt …

 

Jeg vil gi dere syv grunner til å tilbe Den Treenige Gud, og syv grunner for at dette med Treenigheten faktisk er viktig.

1) Kjenn Gud

For det første så må vi ha et riktig bilde av Gud for å tilbe Ham rett. Hvis jeg sier: «Nå skal vi ære den norske kongen» og så holder jeg opp et bilde av Ole Gunnar Solskjær og begynner å snakke om ham. Da ærer jeg ikke den norske kongen, men et bilde av noen jeg tror er den norske kongen.

Så hvis jeg ærer “kongen” (Solskjær) fordi han var en dyktig fotballspiller så er det fordi jeg har feil bilde av kongen, og jeg gir ikke den sanne kongen noe ære – fordi det er egentlig en annen jeg hyller.

Hvis jeg skal hylle den norske kongen så må jeg vite hvem han er. Hvis jeg skal hylle Kongenes Kongen så må jeg vite hvem Han er. Hvis ikke hyller jeg bare et bilde jeg har laget av Ham.

Så vi må kjenne Gud for å tilbe Ham rett – og Gud åpenbarer seg i sitt ord som treenig.

2) «Elsk Gud»

Vårt høyeste kall og det største bud er å elske Gud av vårt hjerte, vår sjel og vår forstand (Mt. 22:36-40). Og som sagt, skal vi elske Ham så må vi kjenne Ham.

Elsk Gud = elsk Treenigheten.

3) Den treenige Gud skapte oss

Den treenige Gud er vår skaper.

Vi vet fra Det nye testamentet at Faderen skapte verden ved Sønnen (Joh. 1, Kol. 1). Og vi vet fra Job 26:13; 33:4 og Salme 104:30 at Faderen skaper ved Ånden.

«Guds Ånd har dannet meg, Den Allmektiges ånde gir meg liv.» Job 33:4

La oss tilbe den treenige Gud som har skapt oss, og gi Ham ære for et enormt skaperverk.

Fader, Sønn og Ånd – takk for at himlene og skaperverket forkynner din herlighet!

4) Den treenige Gud frelste oss

Dette med Treenigheten er viktig fordi vår frelse er av den treenige Gud. Det kommer blant annet frem i Efeserbrevet.

I kapittel 1 snakker Paulus om Faderens nådige og kjærlige utvelgelse (1:4, 11), Sønnens dyrebare forløsning ved sin død (1:7f), og Åndens trygge besegling og bevarelse (1:13f).

Gud Fader utvelger og dømmer, Gud Sønnen går inn under dommen og tar vår straff, og Gud DHÅ gjenføder (Joh. 3:5f, 1. Kor. 12:13) og gir oss del i Kristi verk.

Og se for eksempel Ef. 2:18 «For ved Ham [Jesus] har vi begge [jøde og hedning] adgang til vår Far i én Ånd.»

Takket være Jesu død for våre synder har vi nå adgang til Gud i Den Hellige Ånd som bor i oss.

I Jesaja 43:11 står det:

«Jeg, ja Jeg er Herren, foruten Meg er det ingen frelser.»

Uten Faderen så har vi ikke noen frelser eller evangelium. Uten Sønnen – ingen frelser eller evangelium. Uten Ånden – ingen frelser eller evangelium.

Så lovpris den treenige Gud for et fullgodt frelsesverk av nåde.

(Og de som vanligvis roter med Treenigheten, for eksempel Jehovas Vitner, mangler også evangeliet.)

5) Den treenige Gud helliggjør oss

En femte grunn for at Treenigheten er prisverdig er fordi det er Han som helliggjør oss.

Paulus sier det fint i Ef. 3:16f «… og jeg ber om at Han [Faderen] vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.»

Efeserbrevet er et Treenighetsbrev.

Vi trenger Faderens omsorg og kjærlighet. Vi trenger DHÅs kraft i våre liv. Og vi trenger samfunn med Jesus (1. Kor. 1:9). Ved Den Treenige Guds verk i oss kan vi vokse og bli voksne og virkekraftige kristne (1. Kor. 14:20).

Hva er vel bedre enn å bli mer lik Jesus, mer fylt av DHÅs frukt, og mer hellig likesom Faderen er hellig?

Tilbe Gud for at Han er nådig og arbeider i oss, selv om arbeidsplassen er uverdig og vi ofte feiler.

6) Jesus forkynte om Treenigheten

Jesus taler mye om Treenigheten i Joh. 14-17 like før sin død. Rett før disiplenes verden raste sammen og de sviktet sin kjære Herre får de høre om:

  • Faderens kjærlighet til dem (16:27),
  • Sønnens (sin egen) forberedelse av et himmelsk sted til dem (14:2-3)
  • Åndens komme, at Han blir hos dem for evig og virker og vitner gjennom dem (Joh. 14:16-18; 15:26f)

For noen evangeliske og herlige sannheter, som vi også kan ta til oss! Jesu oppmuntrer, formaner og trøster med ord om den treenige Gud.

7) Den treenige Gud ga oss Bibelen

Og til syvende og sist så har dette med Treenigheten noe å si fordi Han har gitt oss Bibelen.

I Matteus 22 kan vi lese Jesu ord om Faderens ord (Mt. 22:31f) og Åndens ord gjennom David (Matt. 22:43).

Bibelen er en bok av den treenige Gud, der Han åpenbarer seg selv som Treenig. Han kunne holdt det skjult, men Han valgte å åpenbare det til vår fascinasjon og tilbedelse av Ham.

Når Gud taler til oss i sitt ord så viser Han oss hvem Han er. Når Gud taler gjør vi vist i å lytte. Hans ord gir de frelste alt de trenger!

Priset være Fader, Sønn og Ånd for Bibelen Guds ord.

Bare syv?

Jeg nevner bare noen av mange grunner for å tilbe den treenige Gud. Kommer du på flere?

Håper det kan være til hjelp i din tilbedelse!

«Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.» 2. Kor. 13:14 (i noen oversettelser v.13)